Våra krav/ Our demands

Våra krav

Till den svenska regeringen:

- Vi kräver att det sudanesiska folkets vilja för fullständig politisk och ekonomisk förändring respekteras.

- Vi kräver därför att den svenska regeringen fördömer EU: s överenskommelse med Sudan och all slags stöd till Sudans regering och att ursäkta det sudanesiska folket för att bidra till medel till en kriminell regim.

- Vi ber istället den svenska regeringen att visa solidaritet till det sudanesiska folket och öppet fördömer det orättvisa dödandet av dussintals och kvarhållande av hundratals samt försvinnandet av fredliga demonstranter genom offentliga uttalanden.

-Vi ber den svenska regeringen att pressa den sudanesiska regimen för att sluta bryta mot det sudanesiska folkets rättigheter och att uttrycka sina åsikter och deras rätt till fredlig församling.

- Att erkänna övergångsregeringen när den kommer och stödja den för att upprätta en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter för Sudans folk.Till svenska folket:

- Vi ber folk i Sverige och olika grupper i det civila samhället att stödja Sudans uppror, visa solidaritet och hjälpa till att stoppa regimens attacker mot fredliga demonstranter.

-- Vi hoppas kunna se mer stöd till att bemyndiga människorättsaktivist och människor som står för en demokratisk Sudan. Vi tycker att det är väsentligt att människor världen om ska stå tillsammans för demokrati och mot nationalism, rasism och diktatur.

Det svensk-sudanesiska sällskapet i Sverige uttrycker sitt fulla stöd och godkännande av "deklarationen för frihet och förändring" som utfärdad av den sudanesiska ”Professionals Association” den 1 januari 2019, i Sudan.
Deklarationen citeras i sin helhet nedan:

Deklaration för frihet och förändring: Vi, Sudans folk, från alla hörn av landet, landsbygden, huvudstaden, norr, Syd, Öst, Väst och i Centrum av huvudstaden står i solidaritet med protesterna som pågår över hela landet.

Vi fortsätter att använda våra politiska, sociala och civila grupper (liksom alla sudaneser med krav), för att säkerställa att vi inte kommer att upphöra med fredlig demonstration till det att denna diktatur lämnar över makten till folket.

Vidare genom denna deklaration, bekräftar vi att våra mål och krav är följande:

 1. Omedelbara och ovillkorliga avgången för Omar Al Bashir och hans regering.

 2. Bildandet av en fyraårig övergångsregering som autentiskt representerar hela landet och som måste uppfylla följande uppgifter:

  1. Krigets slut (i Darfur och Nuba bergen samt Khordofan) genom att ta itu med de grundläggande orsakerna till de problemen i Sudan.

  2. Skapa förutsättningar för det frivilliga återvändandet av fördrivna personer och flyktingar till deras hemland.

  3. Komplett och total ersättning och rättvisa för utsatta befolkningar runt om landet samt upplösning av marktvister som utnyttjar ekonomiska och strukturella styrningsmekanismer som tömmer ut landets resurser.

  4. Sätta stopp för ekonomisk försämring/inflation och förbättra levnadsförhållanden för alla medborgare.

  5. Säkerställa slutförandet av säkerhetsarrangemang som en kompletterande åtgärd för fredsavtalet.

  6. Övervaka den sudanesiska stats övergången från att vara totalitär och baserad på ett politiskt parti till en pluralistisk och representativ styrelseform samt att återställa en civil och polis administration som speglar en oberoende och effektiv kropp fri från nepotism och korruption.

  7. Rehabilitera rättvisa mekanismer och se till att domare och väktare av lagen är opartiska och fria från korruption. h. Arbeta med att bemyndiga sudanesiska kvinnor och bekämpa alla former av förtryck och diskriminering som de står inför.

  8. Förbättra och bygga Sudans utländska relationer på grundval av oberoende och gemensamma intressen snarare än ekonomiska fördelar och regionala politiska intressen, särskilt när det gäller diskussioner om våra bröder i söder.

  9. Förplikta staten till sin roll i att stödja socialt och samhälleligt utveckling genom att värdera hälsa, utbildning och bostäder såväl som miljöskydd för framtidens generationer.

  10. Bildandet och genomförandet av en nationell konstitution.


3. Det omedelbara slutet på alla former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive de lagar som begränsar människors värdighet och till liv i Sudan

4. Utpekandet av alla gärningsmän som har brutit mot mänskliga rättigheter och bistå människor med rättvisa rättegångar som följer nationella och internationella regler och lagar.


Vi undertecknar denna deklaration med en bekräftelse på att vi kommer att förbli på gatorna i fredlig protest till det att våra krav är uppfyllda och vi uppmanar alla väpnade styrkor till att stå sida vid sida i solidaritet med folket. Vi uppmanar de väpnade styrkorna att inte skydda Bashir och hans regim.

Denna deklaration är för att våldet, dödandet och maktmissbruket ska uppgöras, särskilt i samband med en övergångs regeringens där uppgifter är att med hänsyn till alla sudanesiska medborgares bekymmer och önskemål, vilka kommer att beskrivas ytterligare genom godkännande av alla stadgar och avtal.


Khartoum, 1 januari 2019Denna deklaration stöds även i sin helhet av den svenska sudanesiska föreningen Kvinnor Utan Gränser och Sudan Revolution Support Network - SwedenOur demands

To the EU and the Swedish government


- We demand that the Sudanese people's sovereignty and will for a complete political and economic change to be respected.
- We therefore demand that the Swedish government condemns the EU agreement with Sudan and all sorts of support for the Sudanese government and to apologize to the Sudanese people for contributing to fund a criminal regime.
- We instead ask the Swedish government to show solidarity to the Sudanese people and openly condemn the unjust killing of dozens and detention of hundreds as well as the disappearance of peaceful protesters through public statements.
- To recognize the four-year transitional government, when the dictatorship ends, and support it to establish a fully democratic state that respects the rights of the people of Sudan.


To the Swedish people:
- We ask people in Sweden and various groups in the civil society to support Sudan's uprising, show solidarity and help stop the regime's attacks on peaceful protesters.
- We hope to see more support to activists and people who represent a democratic Sudan. We think it is essential that people around the world stand together for democracy and against nationalism, racism and dictatorship.
The Swedish-Sudanese society in Sweden expresses its full support and approval of the "declaration of freedom and change" issued by the Sudanese "Professionals Association" on January 1, 2019, in Sudan.
Tage Mohammadat