Våra krav

           

Till den svenska regeringen:

- Vi kräver att det sudanesiska folkets vilja för fullständig politisk, ekonomisk och social förändring respekteras.
- Vi kräver därför att den svenska regeringen fördömer alla sina överenskommelse, inklusive EU: s överenskommelse, med Sudan och all slags stöd till Sudans regering och att ursäkta det sudanesiska folket för att bidra till medel till en kriminell regim.
- Vi ber istället den svenska regeringen att visa solidaritet till det sudanesiska folket och öppet fördömer det orättvisa dödandet av dussintals och kvarhållande av hundratals samt försvinnandet av fredliga demonstranter genom offentliga uttalanden.
-Vi ber den svenska regeringen att erkänna och stödja deklarationen för frihet och förändring som utfärdats av den sudanesiska ”Professional Association” eftersom det utgör sudanesiska folkets kollektiva viljaTill svenska folket:

- Vi ber folk i Sverige och olika grupper i det civila samhället att stödja Sudans uppror, visa solidaritet och hjälpa till att stoppa regimens attacker mot fredliga demonstranter.
-Vi hoppas att svenska folket engagerar sig med övriga människor runt om i världen för att jobba tillsammans för demokrati och mot nationalism, rasism, diktatur och nyliberalism.

Det svensk-sudanesiska sällskapet i Sverige uttrycker sitt fulla stöd och godkännande av "deklarationen för frihet och förändring" som utfärdad av den sudanesiska ”Professionals Association” den 1 januari 2019, i Sudan.

Denna deklaration stöds även i sin helhet av den svenska sudanesiska föreningen Kvinnor Utan Gränser och Sudan Revolution Support Network - SwedenOur demands

To the EU and the Swedish government


- We demand that the Sudanese people's sovereignty and will for a complete political, economic and social change be respected.
- We therefore demand that the Swedish government denounces all its agreements including the EU agreement with Sudan as well as all sorts of support for the Sudanese government and to apologize to the Sudanese people for contributing to fund a criminal regime.
- We ask the Swedish government instead of supporting the Sudanese regime, to show solidarity to the Sudanese people and openly condemn the unjust killing of dozens and detention of hundreds as well as the disappearance of peaceful protesters through public statements.
-We ask the Swedish government to recognize and support the declaration of freedom and change issued by the Sudanese Professionals association since it constitutes the collective will of the Sudanese people

To the Swedish people and civil society:


- We ask the people of Sweden and civil society to support Sudan's uprising, show solidarity and help stop the regime's attacks on peaceful protesters.
- We hope that the Swedish people and civil society engage with the rest of people around the world to work together for a global democracy and against nationalism, racism, dictatorship and neoliberalism.
The Swedish-Sudanese society in Sweden expresses its full support and approval of the "declaration of freedom and change" issued by the Sudanese "Professionals Association" on January 1, 2019, in Sudan.